Nowe zasady rezygnacji menadżerów w spółkach kapitałowych

podpisywanie dokumentów

Rezygnacja w zarządach spółek kapitałowych od 1.03.2019 r.

W dniu 1.01.2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244). Ustawa bardzo ważna dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Zmienia ona szereg aktów prawnych, a w szczególności Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks pracy, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od czynności cywilnoprawnych, o podatku od towarów i usług, a także Kodeks spółek handlowych. W tym zakresie ww. ustawa wprowadza nowy przepis w art. 202 k.s.h. (dotyczącym wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz w art. 369 k.s.h. (dotyczącym wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki akcyjnej). Ostatni z poglądów prezentowanych w orzecznictwie komu ostatni lub jedyny członek zarządu spółki kapitałowej powinien złożyć rezygnację ukształtował się na kanwie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego podjętej w dniu 31 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt: III CZP 89/15. Rozstrzygając zagadnienie prawne przedstawione przez pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego stwierdzono w niej, że: „Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.”. Powyższe oznaczało, iż jedyny członek zarządu lub ostatni członek zarządu wieloosobowego spółki kapitałowej składał rezygnację spółce reprezentowanej w tym zakresie przez siebie samego. Uchwalone niedawno przepisy zmienią tę zasadę usuwając wątpliwości nasuwające się dotychczas w odniesieniu do reprezentacji biernej członka zarządu, który składał rezygnację. Ww. przepis – art. 202 § 6, który zacznie obowiązywać począwszy od dnia 1.03.2019 r. – będzie stanowił, że: „Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 2331, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników”. Odpowiednio w odniesieniu do spółki akcyjnej w art. 369 k.s.h. wprowadza się – z tą samą datą wejścia w życie – przepis § 51 („Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej) oraz § 52 („Jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, o którym mowa w art. 3971, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie”). Powyższe zasady oznaczają, że ostatni członek zarządu (a także jedyny lub wszyscy członkowie zarządu jednocześnie składając oświadczenie o rezygnacji) nie będą już składali rezygnacji samemu sobie, lecz wspólnikom (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz radzie nadzorczej lub akcjonariuszom (w przypadku spółki akcyjnej).