Rozwody – podstawowe informacje

młotek

Kiedy sąd może udzielić małżonkom rozwodu, a kiedy nie ma takiego obowiązku? Co powinien zawierać pozew o rozwód i gdzie należy złożyć taki dokument? Poniżej najistotniejsze informacje. Zachęcamy do lektury!

Pozew o rozwód

Prawo do złożenia pozwu ma każda ze stron. Pozew rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym odpowiednim do ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków – jeżeli przynajmniej jedna ze stron nadal w danym miejscu przebywa. W sytuacji, w której małżonkowie już razem nie mieszkają, pozew należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej. Pozew powinien zawierać dane obu stron, a także żądanie – rozwiązanie małżeństwa, oraz uzasadnienie żądania.

Kiedy sąd udziela rozwodu?

Sąd może udzielić małżonkom rozwodu w sytuacji, gdy nastąpi całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Przez trwały rozkład pożycia rozumie się nieodwracalne zerwanie więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Rozwód może być przeprowadzony bez orzekania o winie (inaczej za porozumieniem stron) lub z orzeczeniem o winie. Postępowanie z orzeczeniem o winie trwa dłużej niż bez orzekania o winie. Co więcej, w przypadku, gdy winę ponosi wyłącznie jedna strona, strona niewinna, w razie znalezienia się w niedostatku, może ubiegać się od winnego małżonka alimentów.

Kiedy sąd nie udzieli rozwodu?

Zdarzają się przypadki, gdy mimo spełnienia powyższego warunku, sąd nie udziela rozwodu. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy:

  • na skutek rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci małżonków,
  • o rozwód ubiega się wyłącznie osoba winna rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na zakończenie małżeństwa,
  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, na przykład, zmagający się z ciężką chorobą małżonek pozostałby bez opieki.

Podsumowanie

Sąd może udzielić małżonkom rozwodu, gdy pomiędzy stronami nastąpi trwały rozkład pożycia małżeńskiego, czyli, gdy zerwane zostaną więzi duchowa, fizyczna i gospodarcza. W niektórych przypadkach, mimo spełnienia wspomnianego warunku, sąd może nie wyrazić zgody na rozwód. Rozwód może być przeprowadzony z orzeczeniem lub bez orzeczenia o winie, prawo do złożenia pozwu ma każda ze stron.