Sukces Kancelarii w sporze dotyczącym znaków towarowych

drzewoW ostatnich dniach Kancelaria reprezentując lokalnego przedsiębiorcę (Pozwany) odniosła sukces w procesie z powództwa dużej spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu (Powód) reprezentowanej przez Kancelarię Krüger&Partnerzy z Poznania. Pozew wniesiony pierwotnie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, a następnie przekazany do rozpoznania do Sądu Okręgowego w Rzeszowie dotyczył ochrony praw wyłącznych do znaku towarowego i w petitum zawierał: 1) nakazanie niepodejmowania działań naruszających prawo ochronne na znak towarowy oraz usunięcia oznaczeń z wszelkich materiałów promocyjnych, reklamowych i handlowych w formie drukowanej oraz udostępnianych w Internecie; 2) zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty 250.000,00 zł tytułem naprawienia szkody za zawinione naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy; 3) nakazanie Pozwanemu wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu korzystania ze znaku towarowego poprzez używanie w obrocie gospodarczym produktów oznaczonych znakiem towarowym oraz 4) zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda zwrotu kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Obrona Pozwanego opierała się na szeregu kwestiach formalnych i merytorycznych podniesionych oraz należycie uzasadnionych w odpowiedzi na pozew, a w szczególności zarzucała: 1) brak legitymacji procesowej czynnej po stronie Powoda (niewykazanie przez Powoda prawa ochronnego do znaku towarowego przez nieprzedłożenie do pozwu świadectwa ochronnego); 2) przedawnienie roszczenia; 3) brak przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej: winy, bezprawności, związku przyczynowego oraz brak podobieństwa konfuzyjnego i ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd w zakresie towarów Pozwanego; 4) nieudowodnienie naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego przez brak sporządzenia oraz nieprzedłożenia notarialnego protokołu otwarcia strony internetowej sklepu internetowego Pozwanego. Sąd Okręgowy w Rzeszowie w całości podzielił argumentację podnoszoną przez Kancelarię i w wyroku z dnia 10 września 2021 r. o sygn. akt: VI GC 335/20 w całości oddalił powództwo oraz zasądził od Powoda na rzecz Pozwanego zwrot kosztów. Na chwilę obecną wyrok jest nieprawomocny i czekamy na sporządzenie oraz doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku.
Sprawę prowadził adwokat Paweł Kuźniar z pomocą adwokat Patrycji Kaczor.