Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe w Borowej

Adwokat Krosno

I. Syndyk Masy Upadłości Leokadii Smagacz (V GUp 155/21) sprzeda z wolnej ręki jedną, kilka lub wszystkie nieruchomości gruntowe, położone w Borowej, obręb nr 0001 Borowa, gm. Czarna, powiat dębicki, woj. podkarpackie, oznaczone jako działki:
nr 1609 – powierzchnia 0,0800 ha: ŁIV łąki trwałe (brak księgi wieczystej) – za cenę nie niższą niż 2.046,00 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 00/100),
nr 1610 – powierzchnia 0,1600 ha: ŁIV łąki trwałe, objęta KW nr RZ1D/00085054/9 – za cenę nie niższą niż 4.092,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100),
nr 1614 – powierzchnia 0,0600 ha: ŁIV łąki trwałe objęta KW nr RZ1D/00092734/2 – za cenę nie niższą niż 1.534,50 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści cztery złote 50/100).
Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem.

II. Oferty należy składać do dnia 18 marca 2022 r. drogą mailową na adres wskazany w tym ogłoszeniu, drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Patrycja Kaczor, ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno lub osobiście w Kancelarii Syndyka pod ww. adresem (liczy się data wpływu oferty).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2022 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka.

III. W ofercie należy wskazać: a) dane oferenta: imię i nazwisko/nazwę, dokładny adres lub siedzibę, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz podpis, b) oznaczenie nieruchomości, której/ych nabyciem oferent jest zainteresowany, c) proponowaną cenę nabycia nieruchomości, odpowiadającą co najmniej cenie minimalnej nieruchomości, wskazanej/ych w tym ogłoszeniu, d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień, e) potwierdzenie wpłacenia wadium, f) oświadczenie, iż oferent nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec Syndyka, w tym z tytułu rękojmi za ewentualne wady nieruchomości.

IV. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wskazanej powyżej – przelewem na rachunek bankowy masy upadłości – Syndyka w banku PKO BP S.A. o numerze: 29 1020 2964 0000 6702 0178 0600. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – konkurs ofert Leokadia Smagacz” wraz z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oferenta oraz oznaczeniem nieruchomości, którą/e chce się nabyć. W przypadku zainteresowania nabycia kilku lub wszystkich nieruchomości, wadium należy uiścić od każdej z nich.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 marca 2022 r. Za datę wpłaty wadium uważana jest data wpływu pełnej kwoty na ww. rachunek Syndyka.

V. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać najwyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą – najwyższą cenę zakupu, Syndyk skontaktuje się z tymi oferentami, celem umówienia i przeprowadzenia licytacji w Kancelarii Syndyka.

VI. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VII. Wszelkie informacje na temat nieruchomości, operatów szacunkowych i Regulaminu sprzedaży można uzyskać pod numerem tel.: 694-700-384, mailowo na adres wskazany w tym ogłoszeniu lub osobiście w Kancelarii Syndyka w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *