Syndyk sprzeda nieruchomości w Haczowie (mieszkanie / działki)

Adwokat Krosno

I. Syndyk Masy Upadłości Andrzeja Szajny (V GUp 291/21) sprzeda z wolnej ręki jedną, kilka lub wszystkie nieruchomości:

 1. lokal mieszkalny nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i ¼ udziału w prawie własności gruntu działki o nr ew. 743/13 oraz z częściami wspólnymi budynku nr 99 położony w Haczowie, gmina Haczów, powiat brzozowski, woj. podkarpackie, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr: KS1B/00043744/4 i KS1B/00040188/7 – za cenę nie niższą niż 72.089,25 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych 25/100),
 2. nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 743/14, położona w Haczowie, gmina Haczów, powiat brzozowski, woj. podkarpackie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr: KS1B/00049651/7 – za cenę nie niższą niż 13.248,75 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 75/100),
 3. ¼ udziału w nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 743/15 i 743/17 położonych w Haczowie, gmina Haczów, powiat brzozowski, woj. podkarpackie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr: KS1B/00048965/4 – za cenę nie niższą niż od 2.134,20 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści cztery złote 20/100).Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem.II. Oferty należy składać do dnia 18 marca 2022 r. drogą mailową na adres wskazany w tym ogłoszeniu, drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Patrycja Kaczor, ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno lub osobiście w Kancelarii Syndyka pod ww. adresem (liczy się data wpływu oferty).
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2022 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka.III. W ofercie należy wskazać: a) dane oferenta: imię i nazwisko/nazwę, dokładny adres lub siedzibę, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz podpis, b) oznaczenie nieruchomości, której/ych nabyciem oferent jest zainteresowany, c) proponowaną cenę nabycia nieruchomości, odpowiadającą co najmniej cenie minimalnej nieruchomości, wskazanej/ych w tym ogłoszeniu, d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień, e) potwierdzenie wpłacenia wadium, f) oświadczenie, iż oferent nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec Syndyka, w tym z tytułu rękojmi za ewentualne wady nieruchomości.

  IV. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wskazanej powyżej – przelewem na rachunek bankowy masy upadłości – Syndyka w banku PKO BP S.A. o numerze: 29 1020 2964 0000 6702 0178 0600. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – konkurs ofert Andrzej Szajna” wraz z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oferenta oraz oznaczeniem nieruchomości, którą/e chce się nabyć. W przypadku zainteresowania nabycia kilku lub wszystkich nieruchomości, wadium należy uiścić od każdej z nich.
  Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 marca 2022 r. Za datę wpłaty wadium uważana jest data wpływu pełnej kwoty na ww. rachunek Syndyka.

  V. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać najwyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą – najwyższą cenę zakupu, Syndyk skontaktuje się z tymi oferentami, celem umówienia i przeprowadzenia licytacji w Kancelarii Syndyka.

  VI. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VII. Wszelkie informacje na temat nieruchomości, operatów szacunkowych i Regulaminu sprzedaży można uzyskać pod numerem tel.: 694-700-384, mailowo na adres wskazany w tym ogłoszeniu lub osobiście w Kancelarii Syndyka w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *