Prawo Karne

Prawo karne określamy jako zespół przepisów, które definiują czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Główne akty regulujące zasady prawa karnego to: Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Wśród przestępstw karnych między innymi znajdują się posiadanie narkotyków, rozbój, groźba karalna, kradzież, uszkodzenie ciała, fałszowanie dokumentów, paserstwo, stalking, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

Postępowanie karne


Proces karny to cały szereg skomplikowanych procedur. Wyróżniamy między innymi:

Postępowanie przygotowawcze ‒ w początkowej fazie postępowania karnego przeprowadzane jest postępowanie przygotowawcze. Podczas
wspomnianego postępowania prowadzone jest śledztwo bądź dochodzenie.
Celem postępowania przygotowawczego jest ustalenie czy popełniony został czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, wykrycie sprawcy, zebranie danych o sprawcy i zdarzeniu, przygotowanie dowodów, które przekazane zostaną do sądu. Na tym etapie mówimy o pokrzywdzonym i podejrzanym (nie o oskarżonym).


Postępowanie sądowe ‒ w wyniku postępowania przygotowawczego sprawa może zostać przekazana do sądu. Postępowanie sądowe rozpoczyna się od odczytania aktu oskarżenia, następnie odbywają się przesłuchania świadków i biegłych, przedstawiane są dowody. Postępowanie sądowe zakończone jest wydaniem wyroku.


Postępowanie wykonawcze ‒ gdy wyrok sądu zostanie uprawomocniony,
rozpoczyna się postępowanie wykonawcze.

Prawo karne skarbowe


Ważną część prawa karnego stanowi prawo karne skarbowe. Wspomniana
dziedzina reguluje sposób ponoszenia odpowiedzialności za przestępstwa i
wykroczenia skarbowe naruszające interesy finansowe państwa.

W naszej kancelarii zapewniamy fachową pomoc wszystkim osobom zmagających się z problemami o podłożu prawnym. Zajmujemy się zarówno prawem karnym, jak również prawem karnym skarbowym. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, udzielimy szczegółowych informacji i na spokojnie omówimy każdą zkwestii.