Syndyk sprzeda 50 udziałów w spółce z o.o.

 1. Syndyk Masy Upadłości „SKYLARK” Skowronek Janusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w upadłości sprzeda z wolnej ręki 50 udziałów w spółce EUROTEC PRO sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (kod: 35-105), przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 16 (KRS: 0000808963, REGON: 384707058, NIP: 8133825382) za cenę nie niższą niż 1 250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.
 2. Udziały można nabyć w ramach konkursu ofert wyłącznie w oparciu o Regulamin sprzedaży z wolnej ręki udziałów, który dostępny jest u Syndyka.
 3. Istnieje możliwość sprzedaży także całej spółki, tj. wszystkich udziałów w niej: zarówno Udziałów Upadłego, jak i udziałów posiadanych przez drugiego wspólnika. Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z Syndykiem, celem ustalenia terminu i miejsca negocjacji, przy czym sprzedaż Udziałów Upadłego odbywać się będzie na zasadach Regulaminu.
 4. Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2022 r. drogą mailową (na adres wskazany w tym ogłoszeniu) lub osobiście/drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Patrycja Kaczor, ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno (liczy się data wpływu oferty).
 5. Oferta powinna zawierać:
 • pełne dane oferenta: imię i nazwisko/nazwę oferenta, dokładny adres, nr PESEL/NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz podpis,
 • proponowaną cenę nabycia (co najmniej cenę minimalną z danego ogłoszenia),
 • dołączone wszelkie zgody i zezwolenia, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane,
 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem i bezwarunkowej akceptacji jego postanowień,
 • potwierdzenie wpłacenia wadium,
 • oświadczenie, iż oferent nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec Syndyka, w tym z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2022 r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wskazanej powyżej – przelewem na rachunek bankowy masy upadłości – Syndyka w banku PKO BP S.A. o numerze: 29 1020 2964 0000 6702 0178 0600. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – konkurs ofert Skylark Janusz Skowronek – Udziały” wraz z imieniem i nazwiskiem/nazwą oferenta.

Wadium musi wpłynąć na konto Syndyka najpóźniej w dniu 20 stycznia 2022 r.

 1. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać najwyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą najwyższą cenę zakupu, Syndyk przeprowadzi licytację.
 2. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W przypadku pytań, czy wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy, na adresy wskazane w niniejszym ogłoszeniu.