Wierzytelności

Majątek upadłego, z dniem ogłoszenia upadłości, staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego.
Po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego albo po złożeniu pisemnego sprawozdania ogólnego, syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości.
W przypadku wierzytelności, ich likwidacji dokonuje się przez zbycie lub ściągnięcie.