Syndyk sprzeda udział w działce w Kobylu

 

 

 

 

 

 

 

I. Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki udział 2/3 części w prawie własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej działką o nr ew. 697/4, powierzchni 0,0967 ha (powierzchni udziału: 0,0645 ha) położonej w miejscowości i obrębie Kobyle, gminie Frysztak, powiecie strzyżowskim, województwie podkarpackim, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: RZ1S/00053623/0 za cenę nie niższą niż 11 601,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset jeden złotych 00/100) brutto, co stanowi 60% kwoty oszacowania.
Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem.

II. Oferty należy składać do dnia 7 maja 2024 r. drogą mailową na adres: syndyk@kuzniar.legal, drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Patrycja Kaczor, ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno lub osobiście w Kancelarii Syndyka pod ww. adresem (liczy się data wpływu oferty).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2024 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka.

III. W ofercie należy wskazać: a) dane oferenta: imię i nazwisko/nazwę, adres lub siedzibę, telefon kontaktowy oraz podpis, b) oznaczenie nieruchomości, której nabyciem oferent jest zainteresowany, c) proponowaną cenę nabycia nieruchomości, odpowiadającą co najmniej cenie minimalnej wskazanej w tym ogłoszeniu, d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

IV. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wskazanej powyżej – przelewem na rachunek bankowy masy upadłości – w celu uzyskania numeru konta, proszę o kontakt na podane poniżej dane. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – konkurs ofert Kobyle” wraz z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oferenta oraz oznaczeniem nieruchomości.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 maja 2024 r. Za datę wpłaty wadium uważana jest data wpływu pełnej kwoty na ww. rachunek Syndyka.

V. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać najwyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą – najwyższą cenę zakupu, Syndyk skontaktuje się z tymi oferentami, celem umówienia i przeprowadzenia licytacji w Kancelarii Syndyka.

VI. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VII. Wszelkie informacje na temat nieruchomości, operatu szacunkowego i Regulaminu sprzedaży można uzyskać pod numerem tel.: 694-700-384, mailowo na adres wskazany w tym ogłoszeniu lub osobiście w Kancelarii Syndyka w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno.