Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne do dnia 30 czerwca 2021 r.

adwokaci krosno

Tarcza antykryzysowa 4.0

Tarczą antykryzysową 4.0 wprowadzono uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dla uratowania firm przed skutkami kryzysu gospodarczego, który został wywołany przez pandemię wirusa SARS-CoV-2. Szczegóły zawarto w art. 15 – 25 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), która weszła w życie w dniu 24 czerwca 2020 r.

Uproszczona procedura naprawcza

Z uproszczonej procedury może skorzystać przedsiębiorca, który wpadł w kłopoty finansowe. Założeniem jest otwarcie procedury naprawczej bez udziału sądu. Wystarczy, że przedsiębiorca podpisze umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, o której mowa w art. 210 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (umowa o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania). Na jej podstawie doradca restrukturyzacyjny przyjmuje rolę nadzorcy układu.

Następnie dokonuje się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, a nadzorca układu zawiadamia sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu. Dzień dokonania obwieszczenia jest zarazem dniem otwarcia ww. postępowania. Wówczas przedsiębiorca będzie miał 4 miesiące na uzgodnienie z wierzycielami propozycji układowych (np. umorzenie wierzytelności, rozłożenie na raty).

Procedura restrukturyzacyjna

Przedsiębiorca z chwilą otwarcia uproszczonej procedury restrukturyzacyjnej jest traktowany ulgowo i zyskuje ochronę (np. wszelkie egzekucje z mocy prawa zostają zawieszone, a nowe postępowania egzekucyjne nie mogą być wszczynane). Dotyczy to również wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika.

Inną zaletą tego postępowania jest zachowanie kontroli nad przedsiębiorstwem, co umożliwia bieżącą działalność operacyjną. Procedura uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego została jednak ograniczona czasowo. Można z niej skorzystać tylko do dnia 30 czerwca 2021 r.

W ramach Kancelarii zapraszamy na konsultacje z doradcą restrukturyzacyjnym adw. Patrycją Kaczor, która jest uprawniona do zawarcia umowy w ramach właśnie tej procedury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *