Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Adwokat krosno

W dniach 18 i 19 października 2017 r. członek zespołu – adw. Patrycja Kaczor – uczestniczyła w drugim zjeździe szkolenia pn. „Kurs na doradcę restrukturyzacyjnego (syndyka)” organizowanego przez Europejską Grupę Doradczą w Katowicach. Z tego względu chcielibyśmy przedstawić najważniejsze warunki do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencką można ogłosić co do osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą, ani wspólnikiem osobowych spółek handlowych, ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jak również wspólnikiem spółki partnerskiej – a zatem (w znacznym uproszczeniu) do zwykłych konsumentów.

Aby wniosek o ogłoszenie upadłości mógł zostać w ogóle złożony, dana osoba musi być niewypłacalna, co oznacza, że utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przykładowo: na skutek utraty pracy, taka osoba nie jest już w stanie spłacać kolejnych rat kredytu zaciągniętego na samochód, zaś poszukiwania nowej pracy są bezskuteczne.

Ważnym jest, aby osoba, która zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, nie doprowadziła do swojej niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa, ani również m.in. w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie miała poprzednio umorzonych lub w inny sposób zakończonych postępowań upadłościowych. Potencjalny upadły, w ww. okresie, nie może dokonywać żadnych czynności prawnych, które mogłyby być uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Na skutek ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z upadłym ustalane są plany spłat zadłużenia w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy oraz kwestie, czy i jaka ich część będzie umorzona. W tym czasie co do zasady nie wszczyna się postępowań egzekucyjnych.

Podsumowując, ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej daje takiej osobie szansę na złapanie oddechu w owym trudnym czasie, jakim jest czas niemożności wykonywania swoich zobowiązań oraz możliwość uporządkowania wszelkich spraw z wierzycielami w sposób akceptowalny dla obu stron, co w znacznym stopniu przyczynia się do wyjścia z kryzysu i uregulowania zadłużenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *