Syndyk Masy Upadłości sprzeda przyczepę kempingową SWIFT SILHOUETTE

I. Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki przyczepę kempingową SWIFT SILHOUETTE za cenę nie niższą niż 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) brutto.

Dane przyczepy:
– marka i model: SWIFT SILHOUETTE,
– rok produkcji: 1996,
– VIN: SGDS094SWR0052209,
– ważna polisa OC,
– ważne badanie techniczne,

Wymagany odbiór własny przedmiotu sprzedaży.
Przedmiot można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem w mieście Tarnów.

II. Oferty należy składać do dnia 22 kwietnia 2024 r. drogą mailową na adres kancelaria@kuzniar.legal, drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Pawła Kuźniara, ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno lub osobiście w Kancelarii Syndyka pod ww. adresem (liczy się data wpływu oferty).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka.

III. W ofercie należy wskazać: a) dane oferenta: imię i nazwisko/nazwę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpis, b) oznaczenie przedmiotu sprzedaży, c) proponowaną cenę nabycia, odpowiadającą co najmniej cenie minimalnej, wskazanej w tym ogłoszeniu, d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Regulamin zostanie udostępniony na żądanie osobom zainteresowanym.

IV. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wskazanej powyżej – przelewem na rachunek bankowy masy upadłości – Syndyka w banku PKO BP S.A. o numerze: 66 1020 2964 0000 6502 0211 4585. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – konkurs ofert przyczepa kempingowa” wraz z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oferenta.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2024 r. Za datę wpłaty wadium uważana jest data wpływu pełnej kwoty na ww. rachunek Syndyka.

V. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać najwyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą – najwyższą cenę zakupu, Syndyk skontaktuje się z tymi oferentami, celem umówienia i przeprowadzenia licytacji w Kancelarii Syndyka.

VI. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VII. Wszelkie informacje na temat ww. przedmiotu sprzedaży i Regulaminu sprzedaży można uzyskać pod numerem tel.: 608 403 183, mailowo na adres wskazany w tym ogłoszeniu lub osobiście w Kancelarii Syndyka w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno.