Syndyk sprzeda samochód Volkswagen Golf

I. Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy Volkswagen Golf za cenę nie niższą niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) brutto.

Dane samochodu:
– marka i model: Volkswagen Golf,
– rodzaj: kombi,
– rok produkcji: 1999,
– VIN: WVWZZZ1JZYW043441,
– pojemność silnika: 1896.00,
– moc silnika: 66.00,
– masa własna: 1292,
– ważna polisa OC,
– odpala i jeździ,
– pęknięcie szyby przedniej (od góry szyby do jej połowy),
– wymaga przeprowadzenia napraw: rozrządu, turba, klimatyzacji,
– widoczne ślady korozji (rdzy) na masce i progach.

Samochód można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem w Krośnie.

II. Oferty należy składać do dnia 21 maja 2024 r. drogą mailową na adres: syndyk@kuzniar.legal lub drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Patrycja Kaczor, ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno lub osobiście w Kancelarii Syndyka pod ww. adresem (liczy się data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka.

III. W ofercie należy wskazać: a) dane oferenta: imię i nazwisko/nazwę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpis, b) oznaczenie przedmiotu sprzedaży, c) proponowaną cenę nabycia, odpowiadającą co najmniej cenie minimalnej, wskazanej w tym ogłoszeniu, d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

IV. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wskazanej powyżej – przelewem na rachunek bankowy masy upadłości – Syndyka w banku PKO BP S.A. o numerze: 29 1020 2964 0000 6702 0178 0600. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – konkurs ofert Volkwagen Golf” wraz z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oferenta. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 maja 2024 r. Za datę wpłaty wadium uważana jest data wpływu pełnej kwoty na ww. rachunek Syndyka.

V. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać najwyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą – najwyższą cenę zakupu, Syndyk skontaktuje się z tymi oferentami, celem umówienia i przeprowadzenia licytacji w Kancelarii Syndyka.

VI. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VII. Wszelkie informacje na temat ww. przedmiotu sprzedaży i Regulaminu sprzedaży można uzyskać pod numerem tel.: 694-700-384, mailowo pod adresem: syndyk@kuzniar.legal lub osobiście w Kancelarii Syndyka w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno.